Những biểu mẫu cam kết tổ chức sẽ không phát sinh thêm doanh thu - BYTUONG

Những biểu mẫu cam kết tổ chức sẽ không phát sinh thêm doanh thu

Giấy cam kết có nghĩa là người cam kết đồng ý với lời đề nghị của bên đề nghị. Nội dung của giấy cam kết phải là sự thể hiện ý định thực sự của các bên liên quan. Tuyệt đối không được ép buộc hoặc đe dọa hoặc xúi giục hoặc lừa dối. Đồng thời sẽ được thể hiện dưới dạng văn bản. Bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn những biểu mẫu cam kết tổ chức sẽ không phát sinh thêm doanh thu.

Những biểu mẫu cam kết tổ chức sẽ không phát sinh thêm doanh thu

Giấy cam kết trên thực tế là một loại hợp đồng. Có hiệu lực về mặt pháp luật. Những một bản cam kết có hiệu lực phải đồng thời thỏa mãn ba điều kiện sau:BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

1, Nó là sự phản ánh mong muốn thực sự của các bên. Nội dung của thư cam kết phải thể hiện được ý định thực sự của các bên liên quan. Không thể bị ép buộc hoặc đe dọa, dụ dỗ hoặc lừa dối.

2, Không vi phạm pháp luật và các quy định có liên quan. Nội dung giấy cam kết phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không vi phạm các quy định cấm của pháp luật, quy định hành chính. Nếu không giấy cam kết có thể không có giá trị.

3, Không xâm phạm lợi ích của người khác. Người cam kết chỉ có thể trừng phạt dựa trên những gì mình có quyền định đoạt. Và không thể xâm phạm lợi ích hợp pháp của người khác.

Những biểu mẫu cam kết tổ chức sẽ không phát sinh thêm doanh thu

Nội dung của một biểu mẫu cam kết phải bao gồm:

(1), Tên tổ chức, đơn vị, người cam kết. Nếu là tổ chức đơn vị có thể nêu rõ, tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

(2), Nội dung cam kết: cam kết nội dung gì? Trình bày cụ thể nội dung cam kết.

(3), Lời kết: cam kết đảm bảo sẽ thực hiện đúng nội dung cam kết. Nếu không thực hiện đúng sẽ bị xử lý theo quy định của hai bên, theo quy định của pháp luật… Sau đó ký tên người đại diện, đóng dấu đơn vị, tổ chức và ghi rõ ngày cam kết.

>> Mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận đã trả nợ hợp pháp

Ví dụ:

Tên tổ chức đơn vị:

Họ và Tên người đại diện:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Chúng tôi xin cam kết không phát sinh thêm doanh thu. Nếu như có phát sinh thêm bất cứ khoản doanh thu nào. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm theo đúng quy định.

Thay mặt tổ chức đơn vị

Người cam kết

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày      tháng        năm

Những biểu mẫu cam kết tổ chức sẽ không phát sinh thêm doanh thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi:

Tên tổ chức:

Người đại diện:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:

Chúng tôi xin cam kết các nội dung dưới đây:

(1), Chúng tôi xin cam kết đã quyết toán hết mọi doanh thu của năm. Tổ chức sẽ không phát sinh thêm bất cứ khoản doanh thu nào.

(2), Nếu phát sinh thêm bất cứ khoản doanh thu nào chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm  theo quy định.

Chúng tôi xin cam đoan những điều nói trên là đúng sự thật. Nếu có sai trái, xin được chịu mọi sự trừng phạt theo quy định của pháp luật.

Thay mặt tổ chức đơn vị

Người cam kết

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày      tháng        năm

Trả lời

Share via