NWC là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về NWC là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

NWC là gì

NWC là viết tắt của Net working capital có nghĩa là Vốn lưu động, còn được gọi là vốn lưu động ròng là sự chênh lệch giữa tài sản lưu động của một công ty – chẳng hạn như tiền mặt, các khoản phải thu, hóa đơn chưa thanh toán của khách hàng và hàng tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm và các khoản nợ ngắn hạn của công ty, chẳng hạn như các khoản phải trả và các khoản nợ. NWC là thước đo tính thanh khoản, hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính ngắn hạn của một công ty. Nếu một công ty có NWC dương đáng kể, thì công ty đó sẽ có tiềm năng đầu tư và phát triển. Nếu tài sản hiện tại của một công ty không vượt quá nợ hiện tại, thì công ty đó có thể gặp khó khăn khi phát triển hoặc trả nợ cho các chủ nợ. Nó thậm chí có thể bị phá sản.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về NWC được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về NWC được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Chiến lược thâm nhập thị trường là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của NWC trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của NWC – vốn lưu động ròng là thước đo tính thanh khoản, hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính ngắn hạn của một công ty. Nếu một công ty có NWC dương đáng kể, thì công ty đó sẽ có tiềm năng đầu tư và phát triển và ngược lại thì công ty đó có thể gặp khó khăn khi phát triển hoặc trả nợ cho các chủ nợ hoặc thậm chí có thể bị phá sản.

>> LOI là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về NWC trong đời sống, công việc hàng ngày

 • Người ta sử dụng chỉ tiêu Vốn lưu động ròng – NWC (bằng Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn, hoặc Nợ trung dài hạn – Tài sản dài hạn) để đánh giá…
 • >> Pop ups là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • … SIZE (Quy mô công ty) và WC (Tỷ lệ vốn lưu động ròng trên tài sản ngắn hạn). Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị cho những…
 • Các số liệu trên cho thấy công ty mẹ không bị mất cân đối vốn lưu động ròng do tài sản ngắn hạn vẫn nhỏ hơn so với nợ ngắn hạn.
 • >> Vbar là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)
 • Vốn lưu động ròng (NWC) được đo bằng tỷ số giữa khoản phải thu, tồn kho trừ khoản phải trả so với tổng tài sản.
 • Moreover, the company has also lowered the NWC (Net Working Capital) days by over 50 percent to 45 days in March 2022, from peak levels of…
 • Discusses $611,000 Net Working Capital Announcement and New Detection Products to Help Public Safety and Clean Environment with The Stock…
 • The company plans to reduce net working capital investment in the future. UFP Industries follows a consistent policy of returning its…
 • Net working capital, net of cash and inventory. 1,813. Inventories. 1,171. Property and equipment. 27,658. Intangible assets.
 • Increase in net working capital days: The net working capital days have increased in FY22 to 71 days from 39 days in FY21.