Hàm sum các giá trị giống nhau? Excel (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Hàm sum các giá trị giống nhau? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Hàm sum các giá trị giống nhau?

Bạn sử dụng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà bạn chỉ định. Cú pháp hàm SUMIF có các đối số sau:
phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô mà bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi đã chọn có thể chứa ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn (ví dụ bên dưới).
tiêu chí Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định ô nào sẽ được thêm vào. Có thể bao gồm các ký tự đại diện – dấu chấm hỏi (?) Để khớp với bất kỳ ký tự đơn nào, dấu hoa thị (*) để khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị thực tế, hãy nhập dấu ngã ( ~ ) trước ký tự.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Hàm sum các giá trị giống nhau? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Hàm sum các giá trị giống nhau? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Hàm đếm bỏ qua các giá trị trùng nhau? Excel (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Hàm đếm các giá trị giống nhau trong Excel? Hàm Excel (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Hàm sum các giá trị giống nhau? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Hàm sum các giá trị giống nhau? Hàm SUM là một trong những hàm cơ bản trong Excel, bạn sử dụng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà bạn chỉ định. Tức là hàm SUM có nhiệm vụ tính tổng số những con số và tham số có trong các ô và dãy ô.

>> Uống oresol nước biển khô trước hay sau ăn? Thuốc Oresol nước biển khô (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Hàm sum các giá trị giống nhau? trong đời sống, công việc hàng ngày