Những kiến thức tiền bạc và tài chính này bạn nên hiểu, bất luận bạn đã là ông chủ hay muốn làm ông chủ - BYTUONG

Những kiến thức tiền bạc và tài chính này bạn nên hiểu, bất luận bạn đã là ông chủ hay muốn làm ông chủ

Với tư cách là người làm chủ, đầu tiên bạn cần phải hiểu rõ về báo cáo doanh thu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán. Bởi đây là cơ sở nền móng.

Trong đó bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định. Báo cáo doanh thu và lưu chuyển tiền thể phản ánh các loại phí phát sinh trong một khoảng thời gian.

BYTUONG-chuyên trang trên 82.000+ ý tưởng kiếm tiền, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm