Cây đinh

Cây đinh được định nghĩa như thế nào Đinh là đầu nhọn của kim loại cứng (thường là thép) dùng để giữ những thứ như...