Home » Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là gì, công thức tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là gì, công thức tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên viết tắt là “tỷ lệ gia tăng tự nhiên” là tỷ số giữa số gia tăng dân số tự nhiên (số sinh trừ số người chết) trên tổng dân số bình quân cùng thời kỳ (thường là một năm) của một thời kỳ nhất định (thường là một năm), tính bằng phần nghìn.

Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là chỉ tiêu phản ánh xu hướng và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên. Mức độ gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào sự thay đổi giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử của dân số. Khi tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử đều cao thì tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp; khi tỷ lệ sinh cao và tỷ lệ tử thấp thì tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao; khi tỷ lệ sinh thấp và tỷ lệ tử thấp thì tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Từ thế kỷ 20, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các nước phát triển là tương đối thấp, trong khi tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các nước đang phát triển là tương đối cao.

Tỷ lệ gia tăng dân số bao gồm tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên và tỷ lệ gia tăng dân số cơ học, nhưng nó không phải là phép cộng đơn giản của cả hai.

Tỷ lệ gia tăng dân số cơ học là tỷ lệ giữa số lượng tuyệt đối tăng hoặc giảm do các yếu tố xuất cư, nhập cư trong năm trên tổng dân số bình quân của năm đó trong cùng thời kỳ.

Tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số là chỉ tiêu quan trọng phản ánh tốc độ phát triển dân số và xây dựng kế hoạch dân số, là chỉ tiêu quan trọng trong thống kê kế hoạch hóa gia đình, nó cho biết mức độ và xu hướng gia tăng dân số tự nhiên.

Công thức tính là: tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên = (số người sinh trong năm – số người tử trong năm) / số người trung bình hàng năm × 1000 ‰ = tỷ suất sinh-tỷ suất tử dân số.

Khi số người sinh trong năm vượt quá số người chết thì tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương, còn khi số người chết trong năm vượt quá số người sinh thì tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là số dương. Do đó, mức độ gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào mức độ tương đối giữa tỷ suất sinh và tỷ suất chết. Nó là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hoạt động tái sản xuất dân số.

Các nhân tố ảnh hưởng đến gia tăng dân số tự nhiên là nhân tố xã hội và nhân tố tự nhiên. Yếu tố xã hội bao gồm yếu tố chính trị, yếu tố kinh tế, khoa học công nghệ y tế, yếu tố quân sự, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tỷ lệ giới tính,… Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố địa chất, khí tượng, khí hậu.

Trong các yếu tố xã hội, yếu tố chính trị là yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến gia tăng tự nhiên của dân số, có tác động nhanh chóng đến dân số trong một thời gian tương đối ngắn. Yếu tố kinh tế cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến gia tăng dân số tự nhiên. Ngoài ra, văn hóa, giáo dục, tôn giáo có tác động đến tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở một mức độ nhất định.