Stalin là ai xta-lin là người nước nào sinh năm nào -tài năng của Stalin và Lenin 1

Stalin là ai (xta-lin là người nước nào sinh năm nào -tài năng của Stalin và Lenin)

Stalin là ai (xta-lin là người nước nào sinh năm nào -tài năng của Stalin và Lenin)