Cổ đông sáng lập khác gì cổ đông thường (người sáng lập công ty là gì) - BYTUONG

Cổ đông sáng lập khác gì cổ đông thường (người sáng lập công ty là gì)

Cổ đông đề cập đến các cá nhân, công ty hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty. Đây được gọi là vốn chủ sở hữu. Vì bản chất cổ đông là chủ sở hữu của công ty, họ được hưởng lợi từ sự thành công của công ty. Các khoản lợi nhuận này dưới hình thức định giá cổ phiếu được cải thiện hoặc lợi nhuận tài chính được chia dưới dạng cổ tức. Ngược lại, khi một công ty thua lỗ, giá cổ phiếu của nó luôn giảm, điều này có thể khiến các cổ đông mất tiền hoặc giảm giá trị danh mục đầu tư của họ.

Mặc dù cổ đông có quyền nhận phần thu nhập còn lại sau khi tài sản của công ty được thanh lý, các chủ nợ, trái chủ và cổ đông ưu đãi có quyền ưu tiên hơn cổ đông phổ thông và cổ đông phổ thông có thể không có gì.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm