Cân bằng phản ứng N2 + O2 = NO (và phương trình N2 + O2 = N2O5)