Cân bằng phản ứng KClO3 + P = KCl + P2O5 (và phương trình P + K2Cr2O7 = K2CrO4 + P2O5 + Cr2O3 )

Cân bằng phản ứng KClO3 + P = KCl + P2O5 (và phương trình P + K2Cr2O7 = K2CrO4 + P2O5 + Cr2O3 )

Cân bằng phản ứng KClO3 + P = KCl + P2O5 (và phương trình P + K2Cr2O7 = K2CrO4 + P2O5 + Cr2O3 )