Home » Cân bằng phản ứng HCl + NaOH | H2O + NaCl | Cân bằng phương trình hóa học, và tính chất NaOH

Cân bằng phản ứng HCl + NaOH | H2O + NaCl | Cân bằng phương trình hóa học, và tính chất NaOH

Natri hydroxit (còn được gọi là xút và xút ăn da), công thức hóa học là NaOH, là một chất kiềm mạnh có tính ăn mòn cao, thường là dạng vảy hoặc hạt màu trắng, có thể hòa tan trong nước để tạo thành dung dịch kiềm, cũng có thể hòa tan trong metanol và Etanol. Chất kiềm này là chất lỏng và sẽ hấp thụ hơi nước trong không khí, cũng như các khí axit như carbon dioxide.

Natri hydroxit (NaOH) là một trong những hóa chất được sử dụng phổ biến và cần thiết trong nhiều quy trình công nghiệp, thường được sử dụng để sản xuất bột gỗ, giấy, dệt may, xà phòng và các chất tẩy rửa khác.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Natri hydroxit (NaOH) là một chất rắn kết tinh màu trắng mờ. Dung dịch nước của nó có vị làm se và cảm giác trơn trượt. Natri hydroxit (NaOH) dễ đọng lại trong không khí, vì vậy natri hydroxit rắn thường được dùng làm chất hút ẩm. Nhưng natri hydroxit lỏng không có khả năng hút nước.

Natri hydroxit (NaOH) dễ dàng hòa tan trong nước và tỏa ra nhiều nhiệt khi hòa tan. Dễ dàng hòa tan trong etanol và glyxerin.

Natri hydroxit (NaOH) hòa tan trong nước sẽ phân ly hoàn toàn thành ion natri và ion hydroxit nên có tính kiềm. Nó có thể thực hiện phản ứng trung hòa axit-bazơ với bất kỳ axit proton nào (cũng là một phản ứng metathesis):

NaOH + HCl = NaCl + H₂O

2NaOH + H₂SO₄ = Na₂SO₄ + 2H₂O

NaOH + HNO₃ = NaNO₃ + H₂O

Tương tự, dung dịch của nó có thể trải qua phản ứng phản ứng tổng hợp và phản ứng phối hợp với dung dịch muối:

NaOH + NH₄Cl = NaCl + NH₃ · H₂O

2NaOH + CuSO₄ = Cu (OH) ₂ ↓ + Na₂SO₄

2NaOH + MgCl₂ = 2NaCl + Mg (OH) ₂ ↓

ZnCl2 + 4NaOH (dư) = Na2 [Zn (OH) 4] + 2NaCl

Natri hydroxit (NaOH) dễ dàng chuyển hóa thành natri cacbonat (Na₂CO₃) trong không khí, vì không khí có chứa oxit cacbon đioxit có tính axit (CO₂):

2NaOH + CO₂ = Na₂CO₃ + H₂O -> Đây cũng là biểu hiện của tính kiềm của nó.

Nếu liên tục đưa vào quá nhiều cacbon đioxit, natri bicacbonat (NaHCO₃), thường được gọi là muối nở, sẽ được tạo ra. Phương trình hóa học được phản ứng như sau:

Na₂CO₃ + CO₂ + H₂O = 2NaHCO₃

Tương tự, natri hydroxit (NaOH) có thể phản ứng với các oxit có tính axit như silic đioxit (SiO₂) và lưu huỳnh đioxit (SO₂):

2NaOH + SiO₂ = Na₂SiO₃ + H₂O

2NaOH + SO₂ (lượng vết) = Na₂SO₃ + H₂O

NaOH + SO₂ (dư) = NaHSO₃ (Na₂SO₃ tạo ra và nước phản ứng với SO₂ dư tạo thành NaHSO₃)

Trong số nhiều phản ứng hữu cơ được thể hiện bằng cách mở vòng oxit ankylen xúc tác kiềm, natri hydroxit (NaOH) cũng đóng vai trò tương tự như một chất xúc tác. Trong số đó, phản ứng tiêu biểu nhất là phản ứng xà phòng hóa:

RCOOR ‘+ NaOH = RCOONa + R’OH

Nó cũng có thể xúc tác cho nhiều phản ứng khác, chẳng hạn như mở vòng oxit alkylen, phản ứng haloform, v.v.:

I2 + NaOH + R (CH3) C = O → R-COONa + CHI3 (để tạo iodoform)

Natri hydroxit (NaOH) có thể trải qua phản ứng thay thế nucleophin bằng hydrocacbon halogen hóa, chẳng hạn như:

CH3CH2Cl + NaOH → CH3CH2OH + NaCl

Cũng có thể loại bỏ các hiđrocacbon được halogen hóa:

CH3CH2Cl + NaOH → CH2 = CH2 + NaCl + H2O

Natri hydroxit (NaOH) có thể khử cacboxylat axit cacboxylic dưới nhiệt mạnh, ví dụ:

R-COONa + NaOH → RH + Na2CO3