Cân bằng phản ứng Fe(NO3)3 = Fe2O3 + NO2 + O2 (và phương trình Fe(NO3)2 = Fe2O3 + NO2 + O2)