Cân bằng phản ứng AgNO3 + H2O + HCHO + NH3 = (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 (và phương trình AgNO3 + H2O + NH3 + C2H5CHO)