Lợi nhuận được hình thành từ những nguồn nào-Giải pháp tăng Lợi nhuận

Các doanh nghiệp thường xuyên kêu ca làm thế nào để tăng tốc độ sản xuất, làm thế nào để cải thiện hiệu suất và lợi nhuận. Nếu doanh nghiệp muốn tăng lợi nhuận, họ không nên chỉ dựa vào sản xuất và hiệu suất, mà nên chú ý hơn đến kiểm soát tài chính.

>> Cách đầu tư siêu lợi nhuận-Đầu tư gì năm 2019 

Kiểm soát chi phí sản xuất cũng đang cải thiện lợi nhuận của công ty. Về kiểm soát tài chính của công ty, chuyên gia lợi nhuận đưa ra các giải pháp sau:

1, Kiểm soát tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Việc kiểm soát tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên bắt đầu bằng việc thiết lập hệ thống kiểm soát tài chính chặt chẽ, ngân sách dòng tiền, các khoản phải thu, tài sản vật chất, chi phí và kiểm soát rủi ro tài chính.

Do quy mô hoạt động nhỏ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn đầu tư và thành phần công nghệ thấp và thời gian phát triển thường không dài.

Với các yếu tố như tác động của môi trường bên ngoài, có một số liên kết yếu trong kiểm soát tài chính: như hệ thống kiểm soát tài chính không đầy đủ, quản lý tiền mặt không phù hợp, kiểm soát tài sản vật chất yếu, quản lý chi phí lỏng lẻo và chất lượng của nhân viên kế toán không cao.

Các vấn đề trong kiểm soát tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là do môi trường kinh tế vĩ mô và các yếu tố của chính họ.

Để giải quyết các vấn đề này, cần kết hợp các đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để cải thiện kiểm soát tài chính từ nhiều khía cạnh khác nhau.

2, Thiết lập một hệ thống kiểm soát tài chính chặt chẽ

Để đảm bảo kiểm soát tài chính, các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải thiết lập một hệ thống kiểm soát tài chính chặt chẽ, bao gồm các khía cạnh sau:

1, Hệ thống phân chia công việc không tương thích

Việc phân bổ các vị trí không tương thích đòi hỏi  đòi hỏi các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải thiết lập hợp lý kế toán tài chính và các công việc liên quan phải làm rõ nhiệm vụ và quyền hạn và hình thành cơ chế kiểm tra và cân bằng.

Các vị trí không tương thích bao gồm: phê duyệt ủy quyền, quản lý kinh doanh, hồ sơ kế toán, lưu ký tài sản, kiểm tra kiểm toán và các nhiệm vụ khác.

2, Cho phép phê duyệt hệ thống kiểm soát

Kiểm soát phê duyệt được ủy quyền yêu cầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ xác định rõ phạm vi, thẩm quyền, thủ tục, trách nhiệm, vân vân của ủy quyền cho kế toán tài chính và công việc liên quan. Kinh doanh phải được xử lý trong phạm vi ủy quyền.

Chẳng hạn, nhân viên mua hàng phải xử lý việc kinh doanh mua sắm trong số tiền được công ty ủy quyền phê duyệt. Vượt quá số tiền này phải được người giám sát phê duyệt.

3, Mức độ kiểm soát hệ thống kế toán

Kiểm soát hệ thống kế toán đòi hỏi các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải xây dựng một hệ thống kế toán phù hợp với đơn vị của mình theo “Luật kế toán” và hệ thống kế toán thống nhất quốc gia, làm rõ quy trình làm việc kế toán, thiết lập hệ thống trách nhiệm và phát huy đầy đủ chức năng giám sát kế toán.

Hệ thống kiểm soát hệ thống kế toán bao gồm các quy trình kế toán của doanh nghiệp, quy trình làm việc kế toán, hệ thống nhân viên kế toán, trách nhiệm của phòng kế toán tài chính và hệ thống quản lý hồ sơ kế toán.

Một hệ thống kiểm soát hệ thống kế toán tốt là một sự đảm bảo mạnh mẽ cho việc thực hiện kiểm soát tài chính doanh nghiệp một cách trơn tru.

3, Kiểm soát ngân sách dòng tiền

Quản lý tài chính doanh nghiệp trước tiên nên tập trung vào dòng tiền, không phải kế toán lợi nhuận. Các doanh nghiệp nhỏ nên kiểm soát dòng tiền thông qua quản lý ngân sách dòng tiền.

Ngân sách dòng tiền được chuẩn bị bằng cách áp dụng nguyên tắc nhận chi tiêu và chi phí phù hợp, áp dụng phương pháp chuẩn bị ngân sách dựa trên số không, phản ánh dòng tiền vào và chảy ra theo hệ thống thực hiện thanh toán sau khi công ty đã nhiều lần tổng hợp và cân bằng cuối cùng hình thành một ngân sách dòng tiền hàng năm.

Đồng thời, theo ngân sách dòng tiền hàng năm, ngân sách dòng tiền lưu động được tính trong một khoảng thời gian chia sẻ để kiểm soát linh hoạt dòng tiền hàng ngày.

4, Kiểm soát khoản phải thu

Trong cuộc cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt ngày nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải thực hiện các giao dịch kinh doanh trong một số hoặc thậm chí tất cả các hình thức tín dụng. Kiểm soát các khoản phải thu chủ yếu được thực hiện từ các khía cạnh sau:

1, Kế toán tài chính

Kế toán tài chính phải chính xác, mối quan hệ giữa tín dụng và nợ phải rõ ràng. Các doanh nghiệp nhỏ phải có một hệ thống tính các khoản phải thu đầy đủ, các chứng từ gốc cũng phải đúng và đầy đủ.

2, Đánh giá mức tín dụng

Đánh giá mức tín dụng của khách hàng và xây dựng chính sách tín dụng tương ứng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải xây dựng tiêu chuẩn tín dụng cho khách hàng dựa trên uy tín tín dụng của họ, họ thường đánh giá uy tín tín dụng của họ về chất lượng tín dụng, khả năng trả nợ, vốn, tài sản thế chấp và tình trạng kinh tế.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sắp xếp khách hàng dựa trên phân tích xếp hạng tín dụng của khách hàng, chọn khách hàng có xếp hạng tín dụng tốt và từ chối khách hàng có xếp hạng tín dụng kém.

3, Phân tích các khoản phải thu

Các doanh nghiệp nhỏ có thể thiết lập tỷ lệ thu thập và tỷ lệ phần trăm của số dư tài khoản phải thu dựa trên phân tích và hợp đồng mua bán để đảm bảo an toàn cho các khoản phải thu.

5, Kiểm soát tài sản vật chất

Kiểm soát tài sản vật chất là một biện pháp kiểm soát tài chính được thực hiện để đảm bảo sự an toàn và toàn vẹn của tài sản vật chất của công ty. Những điểm chính như sau:

1, Hạn chế truy cập

Kiểm soát chặt chẽ sự tiếp xúc của các tài liệu liên quan đến tài sản vật chất như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, chứng khoán và hàng tồn kho, ngoại trừ nhân viên thu ngân và nhân viên kho, nhân viên khác giới hạn tiếp xúc để đảm bảo an toàn cho tài sản.

2, Kịp thời ghi lại

Sau khi thực hiện những mục liên quan đến kinh tế phải ghi lại ngay lập tức ặc biệt là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng để đảm bảo an toàn của các quỹ và được sử dụng hợp lý.

3, Hệ thống kiểm kê vĩnh viễn

Đối với tài sản và vật liệu, phương pháp kiểm kê vĩnh viễn phải được thông qua để phản ánh tình hình nhận, phân phối và lưu trữ bất cứ lúc nào.

4, Hệ thống lưu trữ tệp

Thiết lập một hệ thống lưu trữ tệp kế toán để tạo điều kiện cho việc xem xét hoạt động kinh doanh.

6, Kiểm soát chi phí

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải áp dụng các phương pháp kiểm soát chi phí hiệu quả từ mua sắm nguyên liệu thô cho đến bán sản phẩm cuối cùng. Đồng thời, chi phí được giảm bằng cách cải thiện quy trình sản xuất sản phẩm.

Hơn nữa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng và giảm chi phí, tăng và giảm thu nhập so với đầu ra và đầu vào để xác định kế hoạch kiểm soát chi phí có lợi nhất để cải thiện hiệu quả.

7, Kiểm soát rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính liên quan đến sự không chắc chắn gây ra bởi việc vay vào thu nhập của công ty. Quản lý nợ doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các quỹ riêng của công ty. Vì nợ phải trả lãi, con nợ có quyền lấy đi tài sản của doanh nghiệp.

Trong trường hợp công ty không hoạt động tốt hoặc có các yếu tố bất lợi khác, công ty có nguy cơ bị vỡ nợ và nguy cơ phá sản sẽ tăng lên.

Mặt khác, việc sử dụng nợ hiệu quả có thể làm tăng đáng kể thu nhập của công ty. Khi lợi nhuận hoạt động của công ty cao, nợ cao sẽ mang lại tốc độ tăng trưởng cao.

Trả lời