Nên cố gắng bao nhiêu ?

Người bạn của tôi nói rằng “ tao làm hoài mà chẳng bằng một phần của nó”, “ nó” ở đây là đứa bạn thân của...