Marketing nội dung: 75% là giáo dục, 25% là bán hàng

Hầu hết người kinh doanh chúng ta đều đang làm Marketing nội dung, bạn làm Video, viết bài Pr trên báo chí, post bài bán hàng trên Facebook,… tất cả đều là hoạt động Marketing nội dung. Với Marketing nội dung, ai có bí quyết,…